Regulament | Precizari


Download PDF: regulament1.pdf
Cuprins
1.Cadrul General6.Metodologia desfasurarii fazei nationale
2.Etapele Concursurilor7.Definitivarea Rezultatelor
3.Responsabilitati si atributii8.Premierea
4.Atributiile membrilor si comisiilor9.Dispozitii finale si tranzitorii
5.Probe de concurs


REGULAMENTUL de organizare si desfasurare a concursurilor scolare

I. Cadrul general
Art.1. Concursurile scolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competitie si performanta a studiului la disciplinele prevazute n curriculumul scolar si se adreseaza elevilor cu aptitudini, nclinatii si interese deosebite pentru domeniile stiintelor, tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc.
Art. 2. Concursurile scolare promoveaza valori culturale si etice fundamentale, precum si fair-playul competitional. n vederea aprofundarii si extinderii curriculare pot fi elaborate programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare si bibliografii specifice.

II. Etapele concursurilor
Art. 3. Concursurile scolare se desfasoara la nivelul urmatoarelor etape: pe scoala, locala (comuna, oras, sector), judet/municipiul Bucuresti, nationala.
Art. 4. Selectia participantilor la concursuri scolare se face pe baza rezultatelor obtinute la fazele anterioare, cu exceptia fazei pe scoala, la care participarea se realizeaza pe baza optiunii elevului sau/si la recomandarea profesorului.
Art. 5. Graficul de desfasurare a fazelor concursurilor scolare se stabileste de catre DGIP din MEC, n functie de specificul fiecarei discipline de studiu.

III.Responsabilitati si atributii
Art. 6. De organizarea si desfasurarea concursurilor scolare raspund unitatile de nvatamnt, inspectoratele scolare si directorii DGIP din MEC, initiatorul acestei competitii. n organizarea si desfasurarea concursurilor, acestea pot colabora cu societati si institutii stiintifice, culturale, cu organizatii nonguvernamentale, autoritati locale, cu persoane juridice sau fizice care sunt interesate n a sponsoriza aceste activitati, n conditiile prezentului regulament.
Art. 7 Pentru coordonarea concursurilor scolare se constituie, la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Comisia Nationala de Coordonare, avnd urmatoarea componenta: - presedinte: directorul general al D.G.I.P din M.E.C; - vicepresedinti: directorii generali adjuncti ai Directiei Generale pentru nvatamnt Preuniversitar, directorul SNEE - secretar: un inspector de specialitate din D.G.I.P.; - membri: inspectori de specialitate ai D.G.I.P., din Ministerul Educatiei si Cercetarii. Comisia Nationala de Coordonare se aproba de secretarul de stat.
Art. 8.Comisia Nationala de Coordonare stabileste numarul participantilor pentru fiecare disciplina si judet, pentru toate tipurile de concurs.
Art. 9. Pentru fiecare disciplina din concurs sunt stabilite Comisii centrale de organizare si evaluare care au urmatoarea structura: - presedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu; - vicepresedinte: inspectorul de specialitate din M.E.C. sau un cadru didactic de prestigiu, cu specialitatea respectiva; - vicepresedinti pentru subcomisii: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate sau cadre didactice din nvatamntul preuniversitar; - secretar: un inspector scolar de specialitate sau un profesor din nvatamntul preuniversitar; - membri: cadre didactice cu rezultate deosebite obtinute n pregatirea elevilor performanti, inspectori ai SNEE, precum si profesori a caror competenta profesionala si tinuta morala sunt recunoscute. Comisiile centrale pe specialitati sunt aprobate de secretarul de stat. n cazuri speciale se pot numi si presedinti de onoare ai concursurilor scolare.
Art. 10. La nivelul inspectoratelor scolare sunt numite, de asemenea, comisii de organizare si evaluare pentru celelalte etape de concurs. Membrii comisiilor de organizare si evaluare raspund
de corectitudinea desfasurarii concursului si a evaluarii probelor. Comisiile au obligatia de a nainta comisiei de la etapa imediat superioara, n termen de cel mult 10 zile de la data concursului, situatiile statistice si tabelele cu elevii calificati pentru urmatoarea etapa a concursului.
Art.11. Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoala, numita prin decizia conducatorului unitatii, cuprinde 2-4 profesori pentru fiecare disciplina de nvatamnt si un secretar. Calitatea de presedinte revine directorului unitatii de nvatamnt.
Art. 12. Comisia pentru etapa locala este avizata de catre inspectorul scolar de specialitate si are aceeasi structura ca si comisia pentru etapa pe scoala. In comisie sunt cooptati profesori cu rezultate deosebite n activitatea profesionala, numarul acestora fiind proportional cu numarul elevilor participanti. Calitatea de presedinte revine inspectorului scolar de specialitate judetean/municipiul Bucuresti, iar cea de vicepresedinte profesorilor metodisti numiti de inspectoratul scolar.
Art. 13. Comisia judeteana (a municipiului Bucuresti) are structura asemanatoare cu cea a comisiilor pentru etapa locala si este propusa de inspectorul de specialitate si aprobata de catre inspectorul scolar general. n comisii pot fi cooptate, acolo unde este posibil, cadre didactice universitare. Inspectorul scolar general adjunct este presedintele comisiei judetene/municipale Bucuresti, iar inspectorul de specialitate este vicepresedinte la comisia disciplinei de care raspunde.
Art. 14. Comisiilor centrale le revine responsabilitatea elaborarii subiectelor de concurs la etapele judeteana si nationala.
Art. 15. Comisiile centrale de specialitate vor analiza si vor hotar, n fiecare an scolar, continutul bibliografiei minimale pentru concurs. Aceasta va fi publicata cu minimum trei luni naintea desfasurarii concursurilor.
Art. 16. Rezultatele concursurilor si concluziile comisiilor, la fazele judeteana/municipala Bucuresti si nationala, vor fi date publicitatii.
Art.17. Elevii participanti care sustin concursul n alta localitate dect cea n care domiciliaza vor fi nsotiti de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic nsotitor asigura supravegherea si ndrumarea corespunzatoare a elevilor.

IV.Atributiile membrilor comisiilor centrale de organizare si evaluare
Art. 18. Presedintele Comisiei centrale are urmatoarele atributii: - raspunde de corectitudinea desfasurarii concursului si a evaluarii probelor de concurs; - numeste vicepresedintii pe subcomisii, n urma consultarii cu vicepresedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare; - stabileste, mpreuna cu vicepresedintele comisiei, n urma analizei declaratiilor scrise, mentionate la art.40, componenta subcomisiilor; - coordoneaza activitatea de evaluare a lucrarilor din subcomisii; din aceste subcomisii fac parte si inspectori ai SNEE. - stabileste, mpreuna cu vicepresedintele si secretarul comisiei, salile destinate activitatii de evaluare; - decide, dupa consultarea cu vicepresedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare si cu vicepresedintii de subcomisii, cu privire la tehnicile de evaluare, menite sa asigure calitatea si corectitudinea aprecierii si notarii lucrarilor; - numeste, n subcomisii, dupa caz, 1 2 profesori pentru evaluarea lucrarilor elaborate n alta limba dect limba romna; - numeste, dupa consultarea cu vicepresedintele Comisiei centrale si vicepresedintii de subcomisii, membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrarilor contestate; - distribuie lucrarile contestate subcomisiilor de reevaluare si avizeaza, pentru afisare, rezultatele finale; - avizeaza listele cu premii si mentiuni; - semneaza diplomele de premiere precum si documentele de analiza si datele statistice;
Art. 19. Vicepresedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare are urmatoarele atributii: -stabileste calendarul concursurilor; -propune Comisiei Nationale de coordonare spre avizare, membrii
Comisiei centrale de organizare si evaluare; -propune numarul participantilor, pe judete, la faza nationala, pe ani de studiu si discipline de nvatamnt; -verifica situatiile statistice si evidenta participantilor calificati pentru etapa nationala, primite de la comisiile judetene de organizare si evaluare a concursurilor scolare pe discipline; -centralizeaza datele statistice si le expediaza la inspectoratul scolar organizator pentru asigurarea conditiilor de cazare si masa; - monitorizeaza organizarea si desfasurarea concursului scolar pe toata durata sa; -asigura cadrul organizatoric al desfasurarii fazei nationale a concursului; -colaboreaza cu organizatorii etapelor anterioare etapei nationale (inspectorii de specialitate din ISJ/ISMB) si cu inspectoratul scolar care realizeaza etapa nationala; -solicita, DGBF din MEC, asigurarea si virarea fondurilor necesare organizarii concursului; - preia documentele de evidenta si statistice destinate M.E.C ; - stabileste graficul depunerii contestatiilor.
Art. 20. Vicepresedintii subcomisiilor au urmatoarele atributii: - monitorizeaza activitatea de evaluare prestata de profesorii din subcomisii; -verifica si avizeaza calitatea evaluarii lucrarilor ce impun departajare sau sunt propuse pentru acordarea premiilor speciale; -verifica si avizeaza corectitudinea calculului mediilor pe lucrarile scrise, pe bareme, a completarii acestora, ierarhia participantilor si convertirea punctajului final n note finale;
Art. 21. Secretarul Comisiei centrale de organizare si evaluare are urmatoarele atributii: - stabileste lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, evaluare si evidenta si le gestioneaza pe toata durata concursului; - instruieste profesorii asistenti pe sali privitor la atributiile ce le revin n timpul desfasurarii probelor de concurs; -distribuie colile speciale, pe sali, pentru desfasurarea concursului; -participa la distribuirea subiectelor, alaturi de presedintele comisiei; -realizeaza listele cu participantii pe sali, pentru sustinerea probelor scrise; -elaboreaza si multiplica imprimatele borderouri; - participa la deschiderea lucrarilor si la ierarhizarea participantilor; - participa la realizarea clasamentului final; - raspunde de completarea diplomelor pentru premii/mentiuni; - preda lucrarile si documentele aferente, spre pastrare, n arhiva scolii, prin proces-verbal, unui reprezentant din conducerea scolii n care se desfasoara concursul; -asigura introducerea n calculator a rezultatelor concursului scolar; -asigura afisarea rezultatelor concursului scolar nainte si dupa contestatii; -nregistreaza, pe suport magnetic, pentru inspectoratele scolare si MEC, subiectele si rezultatele concursului; -nsoteste presedintele comisiei n timpul verificarii identitatii elevilor participanti si al semnarii lucrarilor; -multiplica baremele aprobate de presedintele comisiei si le afiseaza nainte de epuizarea timpului destinat probei scrise; - primeste si nregistreaza contestatiile depuse de elevi n termenul stabilit de comisie.
Art. 22. Membrii Comisiei centrale de organizare si evaluare au urmatoarele atributii: -evalueaza lucrarile repartizate de presedintele Comisiei centrale de evaluare si organizare n conformitate cu baremul si normele deontologiei profesionale; -completeaza corect borderourile de evaluare; -reevalueaza lucrarile contestate (daca sunt desemnati de presedintele Comisiei centrale de organizare si evaluare).
Atributiile mentionate pentru membrii Comisiei centrale de organizare si evaluare sunt valabile si pentru membrii comisiilor etapelor anterioare acesteia.

V. Probele de concurs
Art. 23. Probele de concurs pot fi: scrise, orale si practice. Structura probelor de concurs se stabileste de catre membrii Comisiei centrale.
Art. 24. Lucrarile la probele scrise si practice si documentele de evidenta specifice concursului scolar se predau, cu proces-verbal, de secretarul comisiei unui reprezentant din conducerea scolii unde se desfasoara concursul si se pastreaza cel putin un an n arhiva unitatii scolare n care s-a desfasurat etapa respectiva.
Art. 25. Pentru toate tipurile de concurs, subiectele pentru fazele pe scoala si locala sunt stabilite de catre comisie, dintr-o lista de variante, cu minimum 45 de minute nainte de sustinerea probelor.
Art. 26. Timpul de lucru pentru probele de concurs se stabileste de catre comisiile de organizare si evaluare ale concursurilor, n raport cu specificul subiectului , cu particularitatile de vrsta ale participantilor si cu forma de concurs, fara a depasi 3 ore.
Art. 27. Proba teoretica scrisa la concursurile pe meserii este alcatuita din 5 cerinte cu grad progresiv de dificultate.
Art. 28. n alcatuirea tuturor probelor se vor avea n vedere cerinte care sa sa permita valorificarea creatoare cunostintelor dobndite de elevi, precum si a capacitatilor de analiza, de sinteza, de evaluare de solutionare si de utilizare a cunostiintelor dobndite. De asemenea, se va pune n valoare spiritul de inovatie si de creatie al participantilor.
Art. 29. Concursul de selectie a referatelor alcatuite pe baza temelor de cercetare propuse, se desfasoara sub forma unei sesiuni de comunicari si referate sustinute public.
Art. 30. Sesiunea de comunicari se desfasoara n aceleasi perioade cu celelalte concursuri. Selectia comunicarilor si referatelor se realizeaza la etapa judeteana, care se desfasoara cu una-doua luni nainte de sesiunea nationala.

VI.Metodologia desfasurarii fazei nationale a concursurilor scolare
Art. 31. n dimineata zilei n care se desfasoara proba teoretica scrisa sau proba practica scrisa, Comisia centrala de organizare si evaluare asigura multiplicarea subiectelor si pastrarea secretului acestora.
Art. 32. Totodata, vor fi desemnati si instruiti profesorii asistenti pe sali. Specialitatea profesorilor asistenti trebuie sa fie alta dect cea care priveste continutul probelor. Profesorii asistenti vor da o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu au rude sau elevi n salile la care supravegheaza.
Art. 33. Profesorii asistenti instruiesc elevii participanti privitor la atributiile si comportarea lor n timpul probelor.
Art. 34. Elevilor li se nmneaza foile de concurs speciale care asigura caracterul secret al identitatii participantului. Profesorii asistenti verifica identitatea participantului pe baza actului de identitate si a listei de participare la concurs. Presedintele verifica numele si prenumele de pe fiecare lucrare, precum si identitatea candidatului. Dupa verificare, presedintele semneaza si aplica, pe coltul ndoit al lucrarii, stampila scolii unde se desfasoara concursul.
Art. 35. Dupa terminarea timpului afectat concursului, care se marcheaza pe tabla, profesorii asistenti primesc lucrarile si verifica numarul de pagini, care se trec n borderou.
Art. 36. Presedintele sau vicepresedintii subcomisiilor si secretarul comisiei primesc seturile de lucrari pe sali, le numeroteaza si le repartizeaza spre evaluare echipelor formate din doi profesori. La evaluare, greselile sunt subliniate de catre evaluatori folosind culori diferite, fara a se interveni n textul lucrarii. Profesorii evaluatori completeaza borderourile de notare, alcatuite pe baza baremurilor. Punctajul final al subiectului sau al lucrarii se obtine prin medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjiri, constituita din punctajul acordat de cei doi profesori.
Art. 37. n situatia n care punctajele acordate unuia dintre subiecte sau lucrarii n ansamblu, de catre cei doi profesori, difera cu mai mult de 10 puncte, n cazul notarii cu maximum 100 de puncte, se procedeaza la reevaluarea subiectului de catre un al treilea corector. Punctajul acordat de al treilea corector intra n calculul aritmetic al notei finale.
Art. 38. Punctajul final al lucrarii este media aritmetica, fara rotunjiri, a punctajelor acordate pentru fiecare subiect n parte.
Art. 39. Elevii apartinnd minoritatilor nationale, care au studiat disciplina din concurs n alta limba dect limba romna pot sa redacteze, la cerere, lucrarea n limba lor materna.
Art. 40. Nu pot fi propunatori de subiecte presedintii, vicepresedintii si secretarii comisiilor daca au rude sau elevi n concurs. De asemenea, nu pot fi propunatori de subiecte sau evaluatori, cadrele didactice care, la clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi n concurs. Membrii comisiei vor da o declaratie scrisa n acest sens.
Art. 41. Pentru concursurile scolare, la care exista etapa internationala, se organizeaza o proba de baraj, n conformitate cu cerintele concursurilor internationale la care vor participa.

VII.Definitivarea rezultatelor
Art. 42. Rezultatele probelor sunt apreciate, de regula, prin puncte de la 100 la 0, dupa baremele alcatuite de comisie.
Art. 43. Ierarhia, nainte de contestatie, se stabileste n ordinea descrescatoare a punctelor obtinute.
Art. 44. Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari scrise. Contestatiile sunt depuse n termen de cel mult 6 ore de la afisare, la secretariatul comisiilor, termenul de analiza si raspuns fiind de cel mult 24 ore de la depunerea contestatiilor.
Art. 45. Pentru rezolvarea contestatiilor, la toate fazele de concurs, presedintele numeste o subcomisie pentru fiecare disciplina/an de studiu alcatuita din 2-4 cadre didactice, altele dect cele care au evaluat initial. Hotarrile subcomisiilor de contestatii, certificate de presedintele comisiei, sunt definitive. Dupa rezolvarea contestatiilor se stabileste clasamentul final pentru premiere, care se afiseaza.
Art. 46. La probele orale, precum si la probele practice, nu se aproba contestatii.

VIII.Premierea
Art. 47. La etapa nationala ierarhia premiatilor se stabileste n ordinea descrescatoare a punctelor obtinute. Pentru premiile I, II si III se acorda cinci locuri pentru fiecare disciplina, pe an de studiu n concurs, la care participa cel putin 75 de elevi. n cazul n care sunt sub 75 de participanti se acorda trei locuri pentru premiile I, II si III. De asemenea, numarul mentiunilor poate fi de pna la 25% din totalul participantilor la concursul pe disciplina/domeniul de nvatamnt. Se pot acorda si premii speciale.
Art. 48. Premiile speciale se acorda pe baza unor criterii ce vor fi comunicate nainte de concurs. Cstigatorii acestor premii speciale se stabilesc de comisiile de organizare si evaluare a concursurilor scolare.
Art. 49. Drepturile elevilor si ale personalului didactic participant la concursurile scolare, celelalte cheltuieli privind organizarea si desfasurarea concursurilor scolare se acorda n conformitate cu normele legale n vigoare. Art. 50. n afara premiilor acordate n concurs, elevii premiati pot beneficia de excursii si tabere scolare gratuite.

IX.Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 51. Materialele consumabile, incluse n logistica concursului scolar si necesare pentru probele scrise, evaluare si evidente se asigura de catre inspectoratul scolar al judetului organizator.
Art. 52. Inspectorii de specialitate din M.E.C., vicepresedinti ai Comisiilor centrale , vor elabora, n scris, precizari privind organizarea si desfasurarea concursurilor nationale pe discipline, n spiritul si limitele prezentului regulament.
Art. 53. Prezentul regulament intra n vigoare de la data aprobarii lui prin ordin al ministrului

Scriitori de Limbă Ucraineană


Taras Șevcenko

Pantelimon Kulish

Ivan Franko

Lesya Ukrainka

Mykhailo Kotsiubynsky

Mykola Khvylovy

Maksym Rylsky